Chính sách & Quy định chung 

Thỏa thuận giữa người sử dụng và Maison Marou Việt Nam 

Chào mừng bạn đến Maison Marou. Website Maison Marou (“Trang web”) cùng các liên kết được điều hành bởi Công ty Cổ phần Sôcôla Marou và được cung cấp cho bạn với điều kiện về sự chấp nhận của bạn mà không sửa đổi các điều khoản, điều kiện và thông báo trong tài liệu này (“Điều khoản”). Việc bạn sử dụng trang web thể hiện sự chấp nhận của bạn với những điều khoản đó. Xin vui lòng đọc các điều khoản này một cách cẩn thận, và giữ một bản sao để tham khảo. 

Hướng dẫn sử dụng website 

Tham quan Trang web Maison Marou hoặc gửi email đến Maison Marou để thiết lập thông tin liên lạc điện tử. Bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử và bạn đồng ý rằng tất cả các thoả thuận, thông báo, tiết lộ thông tin và truyền thông khác mà chúng tôi cung cấp cho bạn bằng điện tử, qua email và trên trang web, đáp ứng yêu cầu về giao tiếp bằng văn bản.Khi sử dụng website này, bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của tài khoản và mật khẩu của bạn và để hạn chế quyền truy cập vào máy tính của bạn, và bạn đồng ý chấp nhận trách nhiệm cho tất cả các hoạt động diễn ra trong tài khoản hoặc mật khẩu của bạn. Bạn không có quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao tài khoản của bạn cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào khác. Bạn thừa nhận rằng Maison Marou không chịu trách nhiệm đối với bên thứ ba truy cập vào tài khoản của bạn từ hành vi trộm cắp hoặc biển thủ tài khoản của bạn. Maison Marou và cộng sự của mình có quyền từ chối hoặc hủy bỏ dịch vụ, chấm dứt tài khoản, hoặc loại bỏ hoặc chỉnh sửa nội dung trong quyết định riêng của chúng tôi. 

Chuyển nhượng 

Bạn không có quyền chuyển nhượng hoặc chuyển giao các Điều khoản, bởi hoạt động của pháp luật hay những điều luật nào khác, mà không có sự đồng ý của Maison Marou trước bằng văn bản. Mọi nỗ lực của bạn trong việc cho tặng hay chuyển nhượng các Điều khoản mà không có sự đồng ý như vậy, sẽ được xem là vô giá trị và không có hiệu lực. Maison Marou có thể cho hay chuyển nhượng các điều khoản, theo quyết định của mình, không hạn chế. Như đã nói ở trên, những điều khoản sẽ ràng buộc và mang lại lợi ích của các bên, những người kế nhiệm và thừa hưởng. Maison Marou của không cố ý thu thập, trực tuyến hoặc ngoại tuyến, thông tin cá nhân từ những người ở độ tuổi dưới 13. Nếu bạn dưới 18 tuổi, bạn có thể sử dụng Maison Marou dưới sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ. 

Chính sách bảo mật 

Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quý khách. Vui lòng tham khảo thêm ở mục Chính sách bảo mật  

Phạm vi dịch vụ 

Dịch vụ này chỉ có sẵn cho những cửa hàng/địa chỉ nêu tại Chính sách vận chuyển. 

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba/ dịch vụ của bên thứ ba 

Maison Marou có thể chứa các liên kết đến các trang web khác (“Các Trang Liên Kết”). Những Trang Liên Kết này không thuộc thẩm quyền của Maison Marou và Maison Marou không chịu trách nhiệm về nội dung của bất cứ Trang Liên Kết nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ liên kết nào bên trong mỗi Trang Liên Kết, hay bất cứ thay đổi hoặc cập nhật nào của Trang Liên Kết. Maison Marou đang cung cấp những liên kết này đến bạn chỉ như là một tiện nghi, và sự bao gồm của bất cứ liên kết nào không bao hàm sự chứng thực bởi Maison Marou cho những trang của bất cứ tổ chức nào cùng các hoạt động của nó. 

Các dịch vụ thông qua Maison Marou được cung cấp bởi các trang của bên thứ ba và các tổ chức liên quan cung cấp dịch vụ. 

Bằng cách sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc chức năng có nguồn gốc từ miền Maisonmarou.com, bạn thừa nhận và đồng ý rằng Maison Marou có thể chia sẻ thông tin và dữ liệu đó với bất kỳ bên thứ ba mà Maison Marou có mối quan hệ hợp đồng để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ yêu cầu hoặc chức năng đại diện cho người sử dụng Maison Marou và khách hàng. 

Không trái pháp luật hoặc bị cấm sử dụng/ sở hữu trí tuệ 

Bạn được cấp một giấy phép không độc quyền, không được chuyển nhượng, dễ hủy bỏ để truy cập và sử dụng Maison Marou theo đúng các điều khoản sử dụng. Là một điều kiện của việc sử dụng các trang web, bạn bảo đảm với Maison Marou rằng bạn sẽ không sử dụng trang web cho bất cứ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm bởi những điều khoản này. Bạn không thể sử dụng trang web bằng bất kỳ cách nào có thể gây tổn hại, quá tải, hoặc làm ảnh hưởng đến trang web hoặc gây trở ngại đến việc sử dụng và quyền lợi của những người khác trên trang web. Bạn không được lấy hoặc cố lấy bất cứ thành phần hoặc thông tin nào bằng bất cứ cách nào có hoặc không có chủ ý nhằm thực hiện cung cấp thông tin qua trang web 

Tất cả nội dung như một phần của dịch vụ, chẳng hạn như văn bản, đồ họa, biểu tượng, hình ảnh, cũng như việc biên soạn của chúng, và bất kỳ phần mềm được sử dụng trên các trang web, là tài sản của Maison Marou hoặc các nhà cung cấp và được bảo vệ bởi luật bản quyền và các luật khác bảo vệ sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu. Bạn đồng ý tuân thủ và thực hiện đầy đủ luật bản quyền và quyền sở hữu, truyền thuyết hoặc các hạn chế khác được chứa trong bất kỳ nội dung nào và sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào. 

Bạn sẽ không sửa đổi, xuất bản, truyền, đảo ngược, tham gia vào việc chuyển nhượng hoặc bán, tạo ra tác phẩm phái sinh, hoặc trong bất kỳ cách nào khai thác bất kỳ nội dung nào, toàn bộ hoặc một phần, được tìm thấy trên các trang web mà không cần sự chấp thuận trước bằng văn bản của Maison Marou. Sản phẩm có sẵn của Maison Marou không nhằm mục đích bán lại. Việc bạn sử dụng trang web này không cho phép bạn sử dụng trái phép của bất kỳ nội dung được bảo vệ, và đặc biệt là bạn sẽ không xóa hoặc thay đổi bất kỳ quyền sở hữu hoặc thông báo trong nội dung bất kỳ. Bạn sẽ sử dụng nội dung được bảo vệ chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân, và sẽ không sử dụng nội dung mà không được sự cho phép bằng văn bản của Maison Marou và chủ sở hữu quyền tác giả. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không có bất kỳ quyền sở hữu trong bất kỳ nội dung được bảo vệ nào. Chúng tôi không cấp bất kỳ giấy phép, rõ ràng hay ngụ ý, đối với tài sản trí tuệ của Maison Marou hoặc cấp giấy phép, trừ khi được cho phép bởi các Điều khoản này. 

Sử dụng dịch vụ thông tin liên lạc 

Trang web có thể chứa những dịch vụ bảng thông báo, khu vực tán gẫu, nhóm tin, diễn đàn, các trang web cá nhân, lịch, và/ hoặc các phương tiện truyền thông thiết kế cho phép bạn giao lưu với công chúng hoặc một nhóm người (gọi chung, “Dịch vụ Thông tin”), bạn đồng ý sử dụng Dịch vụ Thông tin chỉ để thông báo, gửi và nhận các thông điệp và những thành phần phù hợp và liên quan đến các Dịch vụ Thông tin cụ thể. 

Bằng một ví dụ, và không phải là một giới hạn, bạn đồng ý rằng khi sử dụng một Dịch vụ Thông tin, bạn sẽ không nói xấu, lạm dụng, quấy rỗi, đe doạ hoặc xâm phạm đến những quyền lợi hợp pháp (như quyền riêng tư và quyền công khai) của người khác ; xuất bản, đăng tin, tải lên, phân phối hoặc phổ biến bất kỳ, xúc phạm, phỉ báng, vi phạm, tục tĩu, không đứng đắn hoặc trái pháp luật các tên, tài liệu hoặc thông tin nào; tải lên các tập tin có chứa phần mềm hoặc các vật liệu khác được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ (hoặc bởi quyền riêng tư) trừ khi bạn sở hữu hoặc kiểm soát những quyền đó hoặc đã nhận được tất cả đồng ý cần thiết; tải lên những file chứa virus, file lỗi, hoặc bất kỳ phần mềm tương tự hoặc chương trình mà có thể làm hỏng hoạt động của các máy tính khác; quảng cáo hay chào bán hoặc mua bất cứ hàng hoá hoặc dịch vụ cho bất kỳ mục đích kinh doanh, trừ khi Dịch vụ Thông tin đó đặc biệt cho phép những thông điệp đó; thực hiện hoặc chuyển tiếp các cuộc khảo sát, các cuộc thi, chương trình đa cấp hoặc thư dây chuyền; tải về bất kỳ tập tin được đưa lên bởi người sử dụng của Dịch vụ Thông tin khác mà bạn biết hoặc đáng lẽ phải biết, không thể được phân phối hợp pháp theo cách đó; làm sai lệch hoặc xoá thẩm quyền tác giả, thông báo đúng pháp luật hoặc hoặc sở hữu hoặc nhãn về xuất xứ hoặc nguồn gốc của phần mềm hoặc phần khác chứa đựng bên trong một file được tải lên, hạn chế hoặc ngăn cấm bất cứ người nào khác sử dụng những Dịch vụ Thông tin; vi phạm bất kỳ quy tắc ứng xử hoặc hướng dẫn nào khác có thể được áp dụng cho một Dịch vụ Thông tin cụ thể; thu hoạch hoặc thu thập thông tin về những người khác, bao gồm địa chỉ e-mail, mà không cần sự đồng ý của họ; vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành. 

Maison Marou không có nghĩa vụ giám sát các Dịch vụ Thông tin. Tuy nhiên, Maison Marou có quyền xem xét các thành phần được đưa lên một Dịch vụ Thông tin và loại bỏ bất cứ thành phần nào tuỳ ý. Maison Marou có quyền chấm dứt truy cập của bạn cho bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ Thông tin bất cứ lúc nào mà không cần thông báo vì bất cứ lí do gì. 

Maison Marou có quyền vào mọi lúc tiết lộ bất cứ thông tin cần thiết để đáp ứng luật pháp, quy định, quá trình hợp pháp hoặc yêu cầu của nhà chức trách, hoặc sửa đổi, từ chối đưa lên hoặc loại bỏ bất cứ thông tin hoặc tài liệu, toàn bộ hoặc một phần, tuỳ ý Maison Marou. 

Luôn luôn cẩn thận khi đưa ra bất cứ thông tin cá nhân nào về chính bạn hoặc con cái bạn ở bất cứ Dịch vụ Thông tin nào. Maison Marou không kiểm soát hay chứng thực nội dung, các thông điệp hoặc thông tin tìm được ở bất cứ Dịch vụ Thông tin và, do đó, Maison Marou từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý liên quan đến các Dịch vụ Thông tin và bất cứ hành động do sự tham gia của bạn vào bất cứ Dịch vụ Thông tin. 

Tài liệu được tải lên một Dịch vụ Thông tin có thể bị giới hạn về chức năng sử dụng, sự sao chép và / hoặc sự phổ biến. Bạn chịu trách nhiệm tôn trọng những giới hạn đó nếu bạn tải lên các tài liệu. 

Maison Marou không có quyền sở hữu của các thành phần bạn cung cấp cho Maison Marou (bao gồm cả những phản hồi và góp ý) hoặc đưa lên, nhập vào vào trang web bất kỳ Maison Marou hoặc dịch vụ liên quan của chúng tôi (gọi chung là “Thông tin Trình”). Tuy nhiên, bằng việc đưa lên, tải lên, nhập các thông tin bạn cho phép, công ty liên kết của chúng tôi được phép Maison Marou để sử dụng những thông tin đó trong mối liên hệ với những hoạt động thương mại Internet bao gồm nhưng không giới hạn, quyền được: sao lưu, phân phối, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, mô phỏng, biên tập, dịch và sắp xếp thông tin đó; và phổ biến tên tuổi của bạn gắn liền với tài liệu. 

Không có sự bồi hoàn nào liên quan đến việc sử dụng các thông tin, như đã nói ở đây. Maison Marou không chịu trách nhiệm đưa lên hoặc sử dụng những thông tin bạn cung cấp và có thể loại bỏ bất cứ thông tin nào vào bất kỳ thời điểm nào. 

Bằng việc đưa lên, tải lên, nhập vào các thông tin bạn bảo đảm là bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền liên quan đến thông tin của bạn như đã nói ở phần này bao gồm, nhưng không giới hạn, mọi quyền cần thiết cho bạn để cung cấp, tải lên, nhập vào những thông tin đó. 

Bồi thường 

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ tổn hại cho Maison Marou, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý và các bên thứ ba, đối với bất kỳ tổn thất, chi phí, nợ phải trả và chi phí (bao gồm phí luật sư hợp lý) liên quan đến hoặc phát sinh từ việc sử dụng hoặc không có khả năng sử dụng các trang web hoặc dịch vụ, người sử dụng bất kỳ thông tin đăng được thực hiện bởi bạn, việc bạn vi phạm bất kỳ điều khoản của Hiệp định này hoặc vi phạm bất kỳ quyền của một bên thứ ba, hoặc vi phạm bất kỳ luật áp dụng, quy định hoặc quy định. Maison Marou có quyền, bằng chi phí của mình, để có sự bảo vệ độc quyền và kiểm soát của bất kỳ vấn đề nào trong việc bồi thường của bạn, trong trường hợp đó bạn sẽ hoàn toàn hợp tác với Maison Marou trong việc khẳng định bất kỳ phòng vệ có sẵn. 

Từ chối trách nhiệm 

Các thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ bao gồm trong hoặc có sẵn thông qua các trang web có thể bao gồm sự thiếu chính xác hoặc lỗi đánh máy. Thay đổi được định kỳ thêm vào những thông tin trong tài liệu này. Maison Marou và/ hoặc các nhà cung cấp của nó có thể cải thiện và/ hoặc những thay đổi trong các trang web bất cứ lúc nào. Maison Marou và / hoặc các nhà cung cấp của không đảm bảo về tính phù hợp, độ tin cậy, tính sẵn có, kịp thời và chính xác của các thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh liên quan có trên các trang web cho mục đích nào. Trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật áp dụng, tất cả các thông tin như vậy, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh có liên quan được cung cấp như được hiển thị; không có bảo hành hoặc điều kiện của bất cứ loại nào. Maison Marou và/ hoặc các nhà cung cấp từ chối mọi bảo đảm và điều kiện liên quan đến thông tin này, các phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh liên quan, bao gồm tất cả ngụ ý bảo đảm hoặc điều kiện thương mại, phù hợp cho một mục đích cụ thể, tiêu đề và không vi phạm. Trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật hiện hành, trong bất cứ trường hợp Maison Marou và/ hoặc các nhà cung cấp phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc bất kỳ thiệt hại nào bao gồm, nhưng không giới hạn, những thiệt hại về sử dụng, dữ liệu hay lợi nhuận, phát sinh từ hoặc trong bất kỳ cách nào kết nối với việc sử dụng hoặc hiệu suất của trang web, với sự chậm trễ hoặc không có khả năng sử dụng các trang web hoặc dịch vụ liên quan, cung cấp hoặc không cung cấp dịch vụ, hoặc cho bất cứ thông tin, phần mềm , sản phẩm, dịch vụ và hình ảnh có liên quan thu được thông qua các trang web, hoặc phát sinh từ việc sử dụng các trang web, cho dù dựa trên hợp đồng, sai lầm cá nhân, sơ suất, trách nhiệm pháp lý chặt chẽ hay không, ngay cả khi của Maison Marou hoặc bất kỳ nhà cung cấp của nó đã được thông báo về khả năng thiệt hại. Bởi vì một số quốc gia / vùng lãnh thổ không cho phép loại trừ hoặc giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hậu quả hoặc ngẫu nhiên, những hạn chế trên có thể không áp dụng cho bạn. Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ phần nào của trang web, hoặc với bất kỳ các điều khoản sử dụng, biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền là ngưng sử dụng trang web. 

Chấm dứt/ hạn chế truy cập 

Maison Marou có quyền, đặc quyền của mình, chấm dứt quyền truy cập vào các trang web và các dịch vụ có liên quan hoặc bất cứ phần nào trong đó vào bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo trước. Trong phạm vi tối đa cho phép của pháp luật, thỏa thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam và bạn đồng ý với các thẩm quyền độc quyền và địa điểm của tòa án ở Việt Nam trong tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng của website. Sử dụng các trang web được cho phép ở bất cứ quyền hạn nào không có hiệu lực cho tất cả các quy định của các Điều khoản, bao gồm, nhưng không giới hạn, phần này. 

Bạn đồng ý rằng không có công ty liên doanh, hợp tác, quan hệ lao động, hoặc cơ quan tồn tại giữa bạn và Maison Marou như là một kết quả của bản thoả thuận này hoặc việc sử dụng của trang web. Sự thể hiện Maison Marou của thỏa thuận này phản ánh pháp luật hiện hành và những quá trình luật pháp, và không có gì chứa đựng trong bản thoả thuận này cản trở quyền Maison Marou để thực hiện theo chính phủ, tòa án và thực thi pháp luật hoặc các quá trình liên quan đến việc bạn sử dụng các trang web hoặc thông tin cung cấp hoặc được thu thập bởi Maison Marou đối với việc sử dụng đó. Nếu phần nào của bản thoả thuận này được xác định là không hợp lệ theo quy định của pháp luật hoặc không thể thực hiện hành bao gồm, nhưng không giới hạn, sự từ bỏ trách nhiệm bảo hành và những hạn chế nêu trên, thì những điều khoản sai trái hoặc không thể thực thi được sẽ được thay thế có thể thực thi và hiệu lực hợp lệ gần nhất với dự định của những điều khoản cũ và những thoả thuận còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực. 

Trừ khi được chỉ rõ ở đây, bản thoả thuận này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa người sử dụng và Maison Marou với sự liên quan và nó thay thế tất cả thông tin liên lạc và đề nghị trước hoặc cùng thời điểm, dù là điện tử, nói miệng hay viết tay, giữa người sử dụng và Maison Marou đối với trang web. Một phiên bản in của bản thỏa thuận này và bất kỳ thông báo đưa ra dưới dạng điện tử sẽ được chấp nhận trong thủ tục tố tụng tư pháp hoặc hành chính dựa trên hoặc liên quan đến thỏa thuận này với cùng mức độ và tùy thuộc vào các điều kiện tương tự như tài liệu kinh doanh khác và hồ sơ ban đầu được tạo ra và duy trì trong mẫu in sẵn. Đó là mong muốn của các bên là văn bản này và tất cả các tài liệu liên quan được viết bằng song ngữ. 

Thay đổi Điều khoản 

Maison Marou quyền có, đặc quyền của mình, thay đổi các điều khoản theo đó Maison Marou được cung cấp. Phiên bản mới nhất của Điều khoản sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước. Maison Marou khuyến khích bạn định kỳ xem lại các điều khoản để cập nhật thông tin cập nhật của chúng tôi. 

Liên hệ 

Chúng tôi hoan nghênh câu hỏi hoặc ý kiến của bạn về các điều khoản: 

Mọi đóng góp ý kiến & phản hồi: we@maisonmarou.com 

  • Hotline:  1900 636 996
  • Trụ sở chính:   CÔNG TY CỔ PHẦN SÔCÔLA MAROU 

Địa chỉ: 120/4 Đường 13, KP4, Phường Bình Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Thời gian hoạt động:  

Thứ 2 – Thứ Sáu (9h-17h) 

Thứ Bảy – Chủ Nhật (đóng cửa) 

  • Hà Nội 

Maison Marou Flagship Hà Nội 

Địa chỉ: 91A Thợ Nhuộm street, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam. 

Điện thoại: +84 243 717 3969 

Thời gian hoạt động:   

Thứ Hai – Thứ Năm (9h-22h) 

Thứ Sáu – Thứ Bảy (9h-22h30) 

Chủ Nhật (9h-22h) 

Maison Marou Café Tây Hồ 

Địa chỉ: 64 Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam. 

Điện thoại: +84 243 201 6064 

Thời gian hoạt động: 

Thứ Hai – Thứ Năm (9h-22h) 

Thứ Sáu – Thứ Bảy (9h-22h30) 

Chủ Nhật (9h-22h) 

 

  • Hồ Chí Minh 

Maison Marou Flagship Sài Gòn 

Địa chỉ: 167-169 Calmette, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam. 

Điện thoại: +84 28 7300 5010 

Thời gian hoạt động:  

Thứ Hai – Thứ Năm (9h-22h) 

Thứ Sáu – Chủ Nhật (9h-22h30)   

  

Maison Marou Flagship Thảo Điền 

Địa chỉ: 90 Xuân Thủy, Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM, Việt Nam. 

Điện thoại: +84 28 3620 1791 

Thời gian hoạt động:   

Thứ Hai – Thứ Năm (9h-22h) 

Thứ Sáu – Chủ Nhật (9h-22h30) 

  

Maison Marou Café Nguyễn Du 

Địa chỉ: 57 Nguyễn Du, Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam. 

Điện thoại: +84 28 3520 8957 

Thời gian hoạt động: 

Thứ Hai – Chủ Nhật (8h-22h) 

  

Maison Marou Station Takashimaya 

Địa chỉ: Takashimaya – Tầng B2 – 92 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam. 

Điện thoại: +84 28 7300 5010 

Thời gian hoạt động: 

Thứ Hai – Thứ Năm (9h-21h30) 

Thứ Sáu – Chủ Nhật (9h30-22h) 

  

Maison Marou Station Crescent Mall 

Địa chỉ: Cresent Mall – Tầng G – 101 Tôn Dật Tiên, Quận 7, TP.HCM, Việt Nam. 

Điện thoại: +84 28 7300 5010 

Thời gian hoạt động: 

Thứ Hai – Chủ Nhật (10h-22h) 

  

  • Bình Dương

Maison Marou Hikari Bình Dương

Địa chỉ: Khu Thương mại Hikari, Lý Thái Tổ, Phú Hòa, TP. Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam. 

Điện thoại: +84 274 380 1638 

Thời gian hoạt động: 

Thứ Hai – Chủ Nhật (9h-22h)